Slovensky
Anglicky
 

LIMBA consulting

Sme spoločnosť zameraná na poskytovanie konzultačných služieb a funkčných riešení...

 • Interná kontrola a riadenie podnikov
 • Získavanie kapitálu pre fungujúce podniky i nové projekty
 • Fúzie, akvizície a iné zmeny vlastníckych vzťahov
Prečítať si viac   

O nás

LIMBA consulting, s.r.o. je spoločnosťou zameranou na poskytovanie konzultačných služieb i funkčných riešení, ktoré sa týkajú nasledujúcich oblastí:

 • Interná kontrola a riadenie podnikov,
 • Získavanie kapitálu pre fungujúce podniky i nové projekty,
 • Fúzie, akvizície a iné zmeny vlastníckych vzťahov.

Spoločnosť LIMBA consulting je postavená na dlhoročných skúsenostiach a zručnostiach konkrétnych ľudí v uvedených oblastiach. Našich kľúčových klientov dlhodobo sprevádzame pri zlepšovaní ich rutinných firemných procesov, ako aj pri tvorbe strategických rozhodnutí.

Služby

Interná kontrola a riadenie podnikov

Kladiete si pri Vašom podnikaní takéto otázky? Nachádzate na ne spoľahlivé odpovede?

„Prečo nemáme peniaze? Prečo máme iba toľko peňazí? Prečo máme naraz toľko veľa peňazí? Môžeme ich minúť a na čo? Môže za to zisk? Strata? Investície? Pohľadávky? Záväzky? Dlhová služba? Dividendy? ... Ktoré výrobky, či tovary?, Ktoré činnosti?, Ktoré oddelenia?, Ktoré náklady?, Ktoré výnosy?, Ktorí manažéri, ktorí pracovníci? ...“


Získavanie kapitálu pre fungujúce alebo nové podniky a projekty

Hľadáte ďalší kapitál pre Vaše ďalšie podnikateľské zámery?

„Investícia, Pracovný kapitál, Reštrukturalizácia dlhu, Expanzia, Akvizícia, Development, Start-up ...“


Fúzie, akvizície a iné zmeny vlastníckych vzťahov

Vlastnícke vzťahy v obchodných spoločnostiach zväčša nepodliehajú častým zmenám, avšak čas môže priniesť najrôznejšie situácie, keď vlastníci uvažujú, chcú, alebo sú nútení pristúpiť k zmenám svojich vzťahov k podnikom, či k spoločníkom. Väčšinou sa jedná o procesy, ktoré sú zložité už iba z toho dôvodu, že v rámci nich je potrebné dospieť k viacstranným dohodám a zavŕšiť transakcie ekonomického, účtovného a právneho charakteru. Tieto procesy si vyžadujú čas, energiu, trpezlivosť, ako aj určitú mieru odbornosti a zručnosti všetkých zainteresovaných strán.

LIMBA consulting Vám v tejto oblasti ponúka nasledujúce okruhy služieb:

 • Hĺbková analýza objektu (ov) akvizície alebo fúzie – due diligence.
 • Indikatívne ohodnotenie obchodných podielov účtovnými, substančnými aj výnosovými metódami za účelom vyjednávania predajnej, alebo kúpnej ceny obchodných podielov.
 • Asistencia pri vyjednávaní ekonomicko-právnych podmienok a realizácii aktivít súvisiacich s transakciou.

Náš team

Naša doterajšia prax často ukázala, že za určitých okolností nie je potrebné vytvárať rozsiahle organizačné štruktúry na to, aby bolo možné dosiahnuť žiadaný cieľ. V takýchto situáciách je skôr dôležité to, aby za účelom dosiahnutia určitého cieľa vznikol práve taký tím, ktorý je na to vhodný.

Po jeho splnení sa tím rozíde, aby sa znova stretol možno v novom, trocha inom zložení, zodpovedajúcom cieľom nového projektu.

Z týchto dôvodov v rámci tímu LIMBA consulting uvádzame aj externých spolupracovníkov LIMBA consulting z iných oblastí. Všetci dokážeme v prípade potreby spájať svoje schopnosti za účelom dosahovania stanovených cieľov.


 

Milan Školníček

Spoluvlastník spoločnosti a konzultant

Ing. Ján Ľudvík

Konzultant a spolupracovník pre oblasti informačných technológií (správa IT, dátová bezpečnosť, programovanie)

JUDr. Roman Škerlík

Externý spolupracovník pre oblasť právnych služieb

Mgr. Eva Školníčková

Spolumajiteľka spoločnosti prispievajúca najmä činnosťami prekladateľstva a tlmočenia

Vízia, misia a hodnoty

Určite máte vo svojom okolí možno jednoduché, ale zároveň užitočné veci, ktoré Vám dokážu ušetriť námahu, čas, alebo inak uľahčiť, spríjemniť či zmeniť vykonávanie nejakých činností. Máte ich radi preto, lebo sú výsledkom Vašej alebo niekoho dômyselnosti, boli vytvorené preto, aby pomáhali a oni naozaj pomáhajú. Kým ste ich nemali, možno ste ich nepotrebovali. Dnes si bez nich neviete predstaviť niektoré svoje činnosti.

Obyčajná tyč sa môže stať vo Vašich rukách pákou, ktorá Vám pomôže pohnúť ťažkým bremenom... Malá lopatka kormidla zmení smer obrovskej lode... Identifikácia pravej príčiny problému umožní jeho rýchlu elimináciu a zamedzí ďalším škodám... Malá úprava v procese výroby výrazne zvýši produktivitu... Poznanie nákladovosti výkonov vo výrobnom procese zamedzí následným stratám, ku ktorým by bez tohto poznania mohlo dôjsť napr. kontrahovaním nízkej predajnej ceny na veľké objemy predaja...

Víziou spoločnosti LIMBA consulting je:
„Stať sa uznávaným dodávateľom riešení, ktoré sú pre klientov užitočné.“

Misie sú cestami k naplneniu vízií.

Misiou spoločnosti Limba consulting je:

 • Neustále navrhovať, vyvíjať a aplikovať pre svojich klientov a v spolupráci s nimi také riešenia, ktoré budú pre nich naozaj užitočné a prinesú im žiadané výsledky.
 • Veľké ciele dosahovať prostredníctvom premysleného postupného dosahovania čiastkových cieľov.
 • Zvládať súčasnú rastúcu zložitosť selektovaním užitočného.
 • Meniť obrovské množstvá nezrozumiteľných dát na užitočné, jednoduché a správne manažérske informácie.
 • Byť v intenzívnom kontakte s klientmi kvôli kvalite vzájomnej komunikácie a vzťahov.
 • Byť kreatívny, zručný a produktívny.
 • Byť v kontakte s globálne prebiehajúcimi zmenami.

LIMBA consulting a osoby v jej pozadí vedia, že cesty k naplneniu vízií sú lemované mantinelmi hodnôt.

Hodnotami spoločnosti LIMBA consulting sú:

 • rešpekt a empatia voči okoliu a jeho diverzite,
 • otvorenosť voči klientom,
 • diskrétnosť,
 • odbornosť a zručnosť,
 • inovatívnosť a kreativita,
 • pracovitosť a efektivita,
 • zodpovednosť,
 • entuziazmus.

Referencie

Konzultanti spoločnosti LIMBA consulting sa podieľali na mnohých úspešne zavŕšených projektoch, resp. sa podieľajú na prebiehajúcich projektoch.
V nasledujúcej časti uvádzame iba tie, ktoré patria z nášho pohľadu medzi najvýznamnejšie.

Úvod
Úvod
Úvod
Úvod

Kontakt

LIMBA consulting, s.r.o.
Maša 1260/35
053 11 Smižany
Slovakia (SK)

telefón: +421 (0) 911 905 305
e-mail: limbaconsulting@limbaconsulting.sk
web: www.limbaconsulting.sk